Graikijos apaštalinis egzarchas: ką mums reiškia Romos vyskupo vizitas?

romos„Ką mums, bizantiškų apeigų katalikams, reiškia popiežiaus vizitas?“ – klausia vyskupas Manuelis Ninas, kreipdamasis į Graikijos katalikus, kurie priklauso jo vadovaujamam apaštaliniam egzarchatui.

Popiežius Pranciškus, anot jo, aplankys Graikiją kaip valstybę ir kaip tautą. Kaip tautą, kuri yra visavertė Europos dalis, ir kaip valstybę, kurios sienos sutampa su Europos pietinėmis sienomis. Popiežius lanko Graikiją tuo metu, kai ši mini 200 metų sukaktį nuo 1821 metų graikų revoliucijos. 

Popiežiaus, Romos vyskupo, vizitas Graikijoje turi ekumeninį matmenį, tai broliškas Graikijos Ortodoksų Bažnyčios aplankymas, kuris sieks sustiprinti visiems mums pamatinę nuostatą, jog esame broliai Kristuje, kuris yra mūsų krikščioniško gyvenimo Viešpats. 

„Bet daugiausia tai bus sielovadinis, tėviškas ir broliškas popiežiaus, Romos vyskupo, Graikijos Katalikų Bažnyčios aplankymas“, – pažymi Graikijos apaštalinis egzarchas, pabrėžęs katalikiškos bendruomenės šalyje įvairovę. Ji sudaryta iš lotynų apeigų, graikų bizantiškų apeigų, ukrainiečių bizantiškų apeigų, taip pat chaldėjų ir armėnų apeigų tikinčiųjų. Vizitas vyks tebesitęsiančios pandemijos kontekste: dėl sveikatos ir saugumo reikalavimų reikės gerbti kai kurias ribas, laikytis kai kurių normų.    

„Ką reiškia apaštalinis Romos vyskupo vizitas?“ – pakartojo klausimą vyskupas Manuelis Ninas. Jis priminė, kad XX amžiuje prasidėję popiežių vizitai, pasaulyje pasklidusių katalikų bendruomenių lankymas, susitikimai su kitomis krikščioniškomis Bažnyčiomis buvo motyvuojami Viešpaties žodžių: „Simonai, Simonai, (...) aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. O tu sugrįžęs stiprink brolius!“ (žr. Lk 22, 31–32). Šią apaštalui Petrui patikėtą tarnystę tęsia jo įpėdiniai Romos soste. 

„Petras per savo įpėdinį Pranciškų atvyksta, kad patvirtintų ir sustiprintų savo žodžiu, savo liudijimu, savo tarnyste mūsų tikėjimą“, – pažymi vyskupas ir priduria, kad ši tarnystė yra skirta visiems. Šeštadienį šv. Dionizo lotynų apeigų katalikų katedroje su popiežiumi susitiks vyskupai, diakonai, vienuoliai ir vienuolės, parapijų atstovai. Sekmadienį graikų katalikų grupės iš miestų ir salų kartu su Šventuoju Tėvu galės švęsti Eucharistijos liturgiją. Šventosios Dvasios malone visi tikintieji, kad ir kokių apeigų, ją galės išgyventi jausdamiesi vienas Kristaus Kūnas, dalyvaudami patys ar stebėdami iš toli, neabejoja bizantiškų apeigų Graikijos katalikų ganytojas.

„Turime prašyti Viešpaties, kad leistų mums visada jaustis katalikais – tai yra, atviriems bendrystei su visais broliais, be išimčių, be nacionalinių ir etninių ribų, be prarajas kuriančių fanatizmų. Tai bus malonės metas būti ir gyventi iš tiesų katalikiškai, atviriems Dievo malonei ir meilei, gausiai liejamai ant mūsų visų“, – rašo Graikijos apaštalinis egzarchas Manuelis Ninas. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode