Kviečia neįgaliuosius pasinaudoti asmenine pagalba

Kviečiame Mažeikių rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga asmeninė pagalba, teikti prašymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. 

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

 

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba – asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

 Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

- mokosi pagal formaliojo švietimo programas

- dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis

- gyvena vieni

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. 

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai pagal Asmeninės pagalbos poreikio vertinimo klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninę pagalbą, poreikius, užpildant klausimyną pagal šiuos kriterijus:

- asmens dalyvumas  

- asmens judumo vykstant į darbovietę, ugdymo, neformaliojo ugdymo įstaigas, dienos centrus, valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, laisvalaikio praleidimo ir kitas vietas

- asmens gyvenamosios aplinkos pritaikymas

- asmens sveikatos būklė

- kasdienė asmens veikla ir asmeninės pagalbos poreikis 4 veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai) namuose ir viešojoje aplinkoje.

 Asmeninės pagalbos teikėjas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir sutartyje nustatytas sąlygas:

- teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime

- teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.)

- lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.

- teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.)

- teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.)

 Asmeninės pagalbos teikėjas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

 Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą.

Asmeninę pagalbą Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams teikia:

- BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

- VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

- Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

- Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą, kai jam neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos ar dienos socialinė globa, maksimalus mėnesinis dydis:

- jei asmens pajamos mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba jam teikiama nemokamai

- jei asmens pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur) – 5 procentai asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio

- jei asmens pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur) – 10 procentų asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio

- jei asmens pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur) – 15 procentų asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio

- jei asmens pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur) – 20 procentų asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio.

Mazeikiai.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode